Patentin adı: Dolomitdən magnezium birləşməsinin alınma üsulu

Nəşr ili: 2019 

Nömrəsi:
İ 2020 0067 

Qısa məzmunu: İxtıra yandırılmış dolomitdən magneziumun xlorid və nitrat şəklində alınmasına həsr olunmuşdur.Yandırılmış dolomitin (850OC) tərkibindəki MgO miqdarına görə hesablanmış miqdarda xlorid (və ya nitrat) turşusu ilə söndürüldükdən sonra karbonlaşdırılır (CO2). Suspenziya süzüldükdə məhlula yalnız magneziumun xlorid (və ya nitrat) duzu keçir. Çöküntüdə isə CaCO3, SiO2, Fe2O3, Al2Ovə s.  kənar qarışıqlar qalır.

Müəlliflər: Həmidov R.H., Əhmədov M.M., Talıblı İ.Ə., Аğayev A.İ., Səlimova S.R., Хəlilova M.İ.