Patentin adı: Biogen metallarin duzlarinin amin turşulari ilə kompleks birləşmələri buğdanin boy stimullaşdiricisi kimi

Nəşr ili: 2019 

Nömrəsi:
 İ 2020 0070 

Qısa məzmunu: Alunit filizinin ammonyakla emalı zamanı ammonium sulfat duzu alınır.  Lakin bu duzdan ammonyak qazının geri alınması (regenerasiyası) böyük çətinliklər yaradır. Nəticədə üsulun effektivliyi xeyli aşağı düşür. İxtira ammonium sulfat duzu məhlulundan elektroliz yolu ilə ammonyak qazının alınmasına həsr olunmuşdur.

Müəlliflər: D.B.Tağıyev, i.V.Əzizov, F.F. Cəlaləddinov, S.İ. Qəhrəmanova, A.S. Abdullayev, T.O.Qəhrəmanov.