Patentin adı: Akroleinin alınma üsulu

Nəşr ili: 2019 

Nömrəsi:
 İ 2020 0072

Qısa məzmunu: Dünyada alüminium oksidini (Al2O3) əsasən boksitdən alırlar. Boksid ehtiyatları getdik cəazaldığından Al2O3 alüminiumun digər birləşmələrindən alinması böyük aktuallıq kəsb edir. Belə birləşmələrdən biri də alunut filizidir. Təqdim olunan üsulda xam alunut filizinin kationdəyişdirici menbranla təhciz olunmuş elektroliz qurğusunda elektorkimyəvi həllolması aparılmışdır. Qurğunun katod sahəsində alunit-duz (NaCl) məhlulu qarışığı, anod sahəsinə isə duz məhlulu yerləşdirilir. Elektroliz prosesi başladıqda katolitdə alüminat məhlulu və H2 qazı,  anolitdə isə HCl və Cl2 qazı alınır. Alüminat məhlulundan Al(OH)3 çökdürülərək termiki yolla Al2O3-ə çevrilir.

Müəlliflər:
R.H.Həmidov, H.M.Tahirli, D.B.Tağıyev.