İnkubator rezidentlər

"ZEYTUN" ELMİ-İSTEHSALAT ŞİRKƏTİ

"KASPİAN İNSPEKŞN KOMPANİ" MMC 

FƏXRƏDDİN QULUZADƏ