Patentin adı: Təmiz alüminium oksidinin alınması üsulu

Nəşr ili: 201 

Nömrəsi:
İ 2019 0055

Qısa məzmunu: Təklif edilən ixtira alüminiumun, zəy alınması və içməli suyun təmizlənməsi üçün koaqulyantla-rının əsas məhsul-lardan biri olan təmiz alüminium oksidin alınması üsuluna aiddir. Təmiz alümi-nium oksid dərman preparatlarının hazır¬lanmasında, kağız sə¬nayesində, parçaların rənglənməsi üçün və başqa sahələrdə tət-biq edilir.

Müəlliflər: Q.M.Səməd-zadə, Q.R.Əsgərov, Ş.C.Cahandarov G.V.Şadlinskaya, O.F.Bayramov, H.X.Xəlilova, N.S.Sadıqova, İ.Ə.Talıblı, R.H. Atakişiyev, Ü.N.Şərifova, Q.S.Qəhrəmanov, İ.Q.Şərifova.