Patentin adı: Etilen və propilenin alınma üsulu

Nəşr ili: 2019 

Nömrəsi:
 İ 2020 0066

Qısa məzmunu: Təqdim olunan ixtira polimer materialları monomerləri sinfinə daxil olan, etilen və propilenin birbaşa qovulan benzin fraksiyalarının pirolizi ilə alınma sahəsinə aiddir. İxtiranın məqsədi piroliz prosesində yüksək çıxımla etilen və propilen almaq və eləcədə etan-etilen və propan-propilen fraksiyalarında asetilenin və metilasetilenin miqdarının azaltmaq üçün boruvari reaktorda birbaşa qovulan benzinin su buxarı iştirakı ilə piroliz prosesinə eyni vaxta prosesdən alınan etan və propandan sistemə əlavə edilməsindən ibarətdir.

Müəlliflər: Əliyev A.M., Səfərov A.R., Quseynova A.M., Alıyev N.Ə., Hacıyeva S.R., Məmmədov Z.A., Əliyev F.V.