Akademik M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

Rentgen şüaları detektorunun rentgenhəssaslıgının artırılması üsulu

Təmiz alüminium oksidinin alınması üsulu

O-karboksibenzoilferrosenin natrium duzunun alınma üsulu

1-Metiltsikloheksadien -1,3-ün alınma üsulu

Kristallaşma prosesinin idarə olunması üsulu

Az həll olan duzların və həll olan kompleks birləşmələrin reaksiyalarının tarazlıq sabitlərinin təyini üsulu

Fenilasetilenin stirola selektiv hidrogenləşmə üsulu

Valerian turşusunun alınma üsulu

Tozvari maddələr üçün titrəyişli dənəvərləşdirici

Qazların hidrogen sulfid və kükürd-dioksiddən təmizlənməsi üsulu

Ferrosenin tullantısız texnologiya ilə alınması üsulu və qurğu

Renium əsasında nazik təbəqəli örtüyün alınma üsulu

Reniumun üçlü ərintilərinin nazik təbəqələrinin alınma üsulu

1,4 – butandiolun alınma üsulu

Xalkopirit quruluşlu mis-indium disulfid kristallarının alınması üsulu

Biomimetik elektrodun hazırlanma üsulu

2,2 – və 2,3-dipiridilin alınması üsulu

Dənəvərləşmiş alunitin bərkliyinin artırılması üsulu

İstilik sistemləri və metal səthlərini təmizləmək üçün tərkib

Kaustik dolomitin alınma üsulu

Sb2Se3 nazik yarımkeçirici təbəqələrinin alınması üçün elektrolit

Benzol və ksilolların alınması üsulu

Azulen və onun törəmələrinin qarışığının alınması üsulu

Tozvari maddələr üçün boşgabvari dənəvərləşdirici

Elektrokatalitik aktivliyə malik olan nazik Ni-Mo təbəqələrinin alınması üçün elektrolit

Dolomitdən magnezium birləşməsinin alınma üsulu

Etilen və propilenin alınma üsulu

1.3-Tsiklopentadienin alınma üsulu

Ammonium sulfat duzundan ammonyak qazının elektrokimyəvi üsulla alınması

Biogen metallarin duzlarinin amin turşulari ilə kompleks birləşmələri buğdanin boy stimullaşdiricisi kimi

Akroleinin alınma üsulu

Alunit filizindən alüminium oksidin alınmasının elektrokimyəvi üsulu